Mani Decor

Văn Thù Sư Lợi và các đại nguyện

Minh Thảo
Ngày 26/05/2022

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT và CÁC ĐẠI NGUYỆN

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Mạn Thù Sư Lợi (Manjushri) dịch là Diệu Cát Tường, Diệu Âm, Phổ Thư, Nhu Thư, Kính Thư,… trong Hiển giáo thường cùng với Phổ Hiển Bồ Tát thành đôi, thường thị giả bên tả và bên hữu Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyên giữ Môn Trí Tuệ.

Trong hàng Bồ Tát Ngài thường được xưng là trí tuệ đệ nhất. Y theo Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh: Phần bản Đức Văn Thù xưa là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật cũng gọi là Văn Thù Phật, mật giáo gọi là Cát Tường Kim Cương hay Bát Nhã Kim Cương.

Văn Thù Sư Lợi thân sáng hồng như Mặt Trời mới mọc, đầu đội mũ ngũ Phật nêu biểu ngũ trí Phật. Năm kế trên đỉnh đầu nêu biểu Nội chứng Ngũ trí. Tay phải nâng cao cây kiếm Bát Nhã nêu biểu đoạn tất cả vô minh ngu muội hôn ám, tay trái bên hông kết ấn chuyển Pháp Luân cầm cành Hoa Sen, ngón tay hướng lên trên, hoa cao ngang tai, trên hoa sen là Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tiếng Phạn nêu biểu trí tuệ Bát Nhã rộng sâu như Kinh Điển. Tất cả châu báu Anh Lạc nêu biểu Báo Thân viên mãn.

Ngũ Đài Sơn, một trong Ngũ Đại Danh Sơn của Trung Quốc là Tịnh độ của Đức Văn Thù.

Người Tây Tạng lưu truyền rằng: Các đời vua anh minh, tinh thông ngũ minh, bác học hay các thành tựu giả đều là Hóa Thân chuyển thế của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Những tổ sư truyền thừa của dòng Tát Ca có Ngài Tát Ca Biện Trí Đạt, Long Khiếm Ba Tôn Giả, Tông Khách Ba Tổ Sư là Hóa Thân chuyển thế của Đức Văn Thù.

Vua Tạng là Tùng Tán Can Bố, Xích Tùng Đức Chân cũng là Văn Thù Hóa Thân.

Tu trì Pháp môn của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có thể tăng trưởng công đức trí tuệ. Ký ức kiên cố được thông biện, Khẩu diễn tám vạn Diệu Pháp, biết rõ chân nghĩa của vạn Pháp, tiêu trừ ngu muội và các quả báo, nghiệp chướng của Ngữ nghiệp như câm ngọng.

ĐỨC VĂN THÙ CÓ 25 ĐẠI NGUYỆN, 3 TRONG CÁC ĐẠI NGUYỆN CỦA NGÀI LÀ:

- Khi thành Phật rồi, tôi biến hóa Phật và các vị Bồ tát, nhiều như số cát sông Hằng, đặng dạo các thế giới mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy các phép nhiệm mầu và khiến cho hết thảy nghe pháp rồi đều phát Bồ Đề Tâm, cho đến khi thành đạo cũng không đổi dời tâm trí.

- Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh ở trong các cõi nếu thấy đặng tướng tốt của tôi, hằng in nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng không quên.

- Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tôi, người nào cũng đủ căn thân toàn vẹn, không hư thiếu món gì. Nếu các vị Bồ tát muốn xem thấy tướng tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, thì đều thấy đặng cả. Khi thấy rồi, liền phát Bồ Đề Tâm, và lại trong lúc thấy tôi, những sự hoài nghi về đạo pháp tự nhiên hiểu biết đặng cả, không cần phải đợi tôi giải quyết nữa.

Để tăng trưởng trí tuệ, hãy thành tâm cầu nguyện đến Ngài và đọc câu tâm chú của Ngài:

OM AH RA PA TSA NADHI (Ôm - a - ra - pa - sa - na - đi)

https://www.youtube.com/watch?v=D3TnJF6nylY

Viết bình luận của bạn

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng